Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DirectEANCode.nl

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. DirectEANCode.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, exploitant van de websites ean-barcode.nlwww.eancode.nl dan wel www.eancode.be, gevestigd aan Anna van Hensbeeksingel 97, 2803LR te Gouda, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58412476.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DirectEANCode.nl een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: DirectEANCode.nl en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan DirectEANCode.nl zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen DirectEANCode.nl en een Consument wordt gesloten in het kader van een door DirectEANCode.nl georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van DirectEANCode.nl en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die rechtstreeks middels de Webwinkel wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door DirectEANCode.nl geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst middels een eenvoudig e-mailbericht wordt gesloten of in het geval de Consument de contactgegevens van DirectEANCode.nl op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door DirectEANCode.nl aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder in de zin van deze algemene voorwaarden tevens digitale inhoud begrepen kan zijn. Onder Producten kunnen bijvoorbeeld begrepen zijn langs elektronische weg te leveren EAN-codes, eventueel inclusief bar-/streepjescodes, alsook per post te leveren EAN-stickers.
 8. Webwinkel: afhankelijk van de door de Wederpartij bezochte website, ean-barcode.nlwww.eancode.nl dan wel www.eancode.be.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DirectEANCode.nl en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van DirectEANCode.nl (waaronder zijn aanbod in de Webwinkel en zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. DirectEANCode.nl kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een bestelling in de Webwinkel, zal DirectEANCode.nl onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Aan een aanbod van DirectEANCode.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van DirectEANCode.nl op de eventueel daartoe door DirectEANCode.nl aangewezen wijze heeft Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van DirectEANCode.nl, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DirectEANCode.nl anders aangeeft.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

Daar de (fysiek te leveren) Producten speciaal voor de Consument worden gegenereerd en daardoor maatwerk zijn, is het wettelijke recht van ontbinding (herroepingsrecht) voor consumenten, niet op de Overeenkomst op Afstand van toepassing. Wat betreft de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, geldt het recht van ontbinding evenmin, mits de levering is geschied met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding. In een voorkomend geval zal DirectEANCode.nl binnen een redelijke termijn na totstandkoming van de Overeenkomst op Afstand per e-mail aan de Consument bevestigen dat de Consument de bedoelde toestemming en verklaring heeft gegeven.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

 1. Alle leveringstermijnen waartoe DirectEANCode.nl zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is DirectEANCode.nl mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan DirectEANCode.nl toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9, worden de verplichtingen van DirectEANCode.nl opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan DirectEANCode.nl toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van DirectEANCode.nl niet eerder in dan nadat de Wederpartij DirectEANCode.nl Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en DirectEANCode.nl na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien DirectEANCode.nl voor de levering afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens, zoals een akkoord op een proefdruk, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd, is DirectEANCode.nl gerechtigd de levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van DirectEANCode.nl als gevolg van een aan DirectEANCode.nl toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De levering van digitale inhoud geschiedt per e-mail in de aangegeven bestandsformaten. De levering van fysieke Producten vindt plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. DirectEANCode.nl is gerechtigd om orders in gedeelten te leveren.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen c.q. zijn afgeleverd.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van DirectEANCode.nl in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst c.q. te nemen c.q. te aanvaarden en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan DirectEANCode.nl verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Indien, in geval van fysieke Producten, de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is DirectEANCode.nl gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij te bewaren, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan DirectEANCode.nl verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande in dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld Schriftelijk mededeling te doen aan DirectEANCode.nl.
 2. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor DirectEANCode.nl uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 5. Fysieke Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van DirectEANCode.nl worden geretourneerd.
 6. Indien een klacht van een Consument, in verband met een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. DirectEANCode.nl is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst DirectEANCode.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door DirectEANCode.nl in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is DirectEANCode.nl gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door DirectEANCode.nl uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die DirectEANCode.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien DirectEANCode.nl de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. DirectEANCode.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien DirectEANCode.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, komen de eventuele bezorgkosten in verband met de levering van fysieke Producten, voor rekening van de Wederpartij, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door DirectEANCode.nl vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt. Wederpartijen gevestigd in een ander land dan Nederland, kunnen bij de bestelling hun btw-identificatienummer opgeven om de btw te verleggen. De Wederpartij staat in een voorkomend geval in voor de juistheid van het btw-nummer, bij gebreke waarvan de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Wederpartij komen.
 3. In geval van vooruitbetaling is DirectEANCode.nl niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling volledig door DirectEANCode.nl is ontvangen.
 4. Betalingen dienen te geschieden op (een van) de daartoe door DirectEANCode.nl aangewezen wijze(n) en binnen de door DirectEANCode.nl aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert DirectEANCode.nl een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 5. DirectEANCode.nl is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Omdat DirectEANCode.nl codes levert die een alternatief zijn voor op (bedrijfs)naam geregistreerde codes, kunnen de Producten beperkingen opleveren voor het aanbieden van artikelen op merknaam. Om dezelfde reden kunnen de Producten beperkingen opleveren voor het aanbieden van artikelen van sommige categorieën. Daarvoor dient de Wederpartij de voorwaarden van het platform waarop zij de artikelen wenst te verkopen, te raadplegen. Ter zake de gevolgen van de eventuele beperkingen die optreden zoals hiervoor bedoeld, aanvaardt DirectEANCode.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 2. DirectEANCode.nl kan er niet voor instaan dat de geleverde codes voor altijd zullen worden geaccepteerd door platformen of andere organisaties. Dit risico komt voor rekening van de Wederpartij. Ter zake aanvaardt DirectEANCode.nl dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 3. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten. Ter zake aanvaardt DirectEANCode.nl dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Als verschillende aanbieders exact hetzelfde artikel verkopen, dan mogen deze aanbieders gebruik maken van elkaars code, ongeacht welke van hen de code gekocht heeft. De Wederpartij aanvaardt deze omstandigheid en zulks kan niet als tekortkoming van DirectEANCode.nl worden beschouwd.
 5. Iedereen is vrij in het handelen en verkopen van EAN-codes die niet gekoppeld zijn aan een bedrijf. Voor de verkoop van deze codes bestaan geen wettelijke regels. Dit betekent dat uitgegeven EAN-codes niet in een centraal systeem worden bijgehouden. EAN-codes worden gegenereerd aan de hand van een bepaald algoritme en een bepaalde rekenformule. Hoewel de kans daarop gering is, bestaat de mogelijkheid dat andere bedrijven dezelfde EAN-code uitgeven of dat men ‘op goed geluk’ dezelfde 13 cijfers in de juiste volgorde naast elkaar zet. Gebruik van de Producten die DirectEANCode.nl levert, is dan ook altijd voor eigen risico van de Wederpartij. Het kan ook zijn dat een EAN-code die de Wederpartij al jaren in gebruik heeft, maar niet gekoppeld is aan het bedrijf van de Wederpartij, op een later tijdstip alsnog op een andere bedrijfsnaam wordt geregistreerd. Sommige platformen geven de voorkeur aan EAN-codes die op (bedrijfs)naam staan geregistreerd, waardoor de artikelen van de Wederpartij en de daarop betrekking hebbende content verwijderd kunnen worden door het platform. De Wederpartij wordt geacht bewust te zijn van de spelregels van het systeem of verkoopplatform dat de Wederpartij gaat gebruiken voor de verkoop van haar artikelen. Om de hiervoor vermelde redenen raadt DirectEANCode.nl aan de EAN-codes niet op de verpakking van de artikelen te drukken/printen, maar de artikelen aan de hand van stickers te labelen. DirectEANCode.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit een omstandigheid als hiervoor bedoeld. Op verzoek van de Wederpartij zal DirectEANCode.nl geleverde Producten evenwel kosteloos vervangen indien en voor zover deze niet meer gebruikt kunnen worden.
 6. DirectEANCode.nl is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. DirectEANCode.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 8, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van DirectEANCode.nl in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DirectEANCode.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DirectEANCode.nl toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht DirectEANCode.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft DirectEANCode.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient DirectEANCode.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van DirectEANCode.nl ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van DirectEANCode.nl is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van DirectEANCode.nl betrekking heeft.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DirectEANCode.nl een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de levering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De Wederpartij vrijwaart DirectEANCode.nl van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan DirectEANCode.nl toerekenbaar is. Indien DirectEANCode.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden EAN-Baracode.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DirectEANCode.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DirectEANCode.nl en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Ten aanzien van de levering aan de Consumenten strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van DirectEANCode.nl aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.